Medezeggenschap: de GMR

Home / Organisatie / Medezeggenschap: de GMR

SCBOLL heeft meerdere scholen en daarom ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR mag zich uitspreken over onderwerpen die alle scholen raken of een meerderheid van de scholen betreffen. Wanneer het onderwerpen betreft die slechts een enkele school betreffen, dan komt het aan de orde in de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR) van één van de scholen. De directeur bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van de GMR, de schooldirecteuren nemen deel aan de vergaderingen van de MR.

De samenstelling van de GMR kent een ouder- en een personeelsvertegenwoordiging: van iedere school neemt een ouder en een leerkracht deel. De GMR komt minimaal zesmaal per jaar bijeen waarvan tweemaal met de Raad van Toezicht.

Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u vinden op de website www.infowms.nl.