Medezeggenschap: de GMR

Home / Organisatie / Medezeggenschap: de GMR

De GMR is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de stichting. De GMR heeft tot taak over de beleidsvoorstellen van de bestuurder te oordelen. De GMR heeft daarvoor een informatie-, advies-, instemmings-, en initiatiefrecht. De GMR heeft ook een rol bij het evalueren van beleid. De GMR mag zich uitspreken over alle onderwerpen die alle scholen raken of een meerderheid van de scholen betreffen. Wanneer het onderwerpen betreft die slechts een enkele school betreffen, dan komt het aan de orde in de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR) van één van de scholen. De directeur bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van de GMR, de schooldirecteuren nemen deel aan de vergaderingen MR.

De samenstelling van de GMR is gebaseerd op een goede verdeling over de 3 scholen en kent een ouder- en een personeelsvertegenwoordiging. De bevoegdheden van de GMR is gebaseerd op deze vertegenwoordiging. De GMR komt minimaal zesmaal per jaar bijeen.