Profile Category: Head of school

Home / Head of school
Profiles

drs. Jacqueline Huijsmans

Sinds augustus 2017 is drs. Jacqueline Huijsmans directeur bestuurder van de stichting. Zij is door het stichtingsbestuur benoemd en is in deze rol eindverantwoordelijk voor het beleid op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en beheer. Zij voert het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zij is gemandateerd voor alle bevoegdheden.
De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de twee schooldirecteuren is geregeld in het managementstatuut. De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 is deze verdeling van bevoegdheden in overeenstemming met de code goed bestuur zoals te lezen op de website van de PO-raad.